Jaarstukken 2020

Financiën

Financiële beschouwing

Financiële beschouwing

Resultaat overzicht baten en lasten 2020

Het overzicht baten en lasten sluit in totaal op een voordelig rekeningsaldo van € 4,5 miljoen. Dit resultaat is enerzijds een voordelig resultaat op de algemene dienst van € 5,9 miljoen en een nadelig resultaat op de grondexploitaties van € 1,4 miljoen.

Toelichtingen analyse op hoofdlijnen

Overheveling 2020 -> 2021
Conform de besluitvorming van de overheveling 2020 -> 2021 in de raad van 28 april 2021, is het saldo van categorie 3 "activiteiten ten laste van resultaat jaarrekening - overig" (€ 1.025.941) en categorie 2 "activiteiten ten laste van resultaat jaarrekening - reeds bestuurlijk besloten"
(€ 3.192.748) in totaal € 4.202.218. Zie aanvullend ook de analyseverschillen Regiodeal (cofinanciering), Thuiswerkregeling en overheveling categorie 3 niet in resultaat.

Saldo 2e tussenrapportage
Bij de tweede tussenrapportage 202 is besloten het voordelig saldo toe te voegen aan het begrotingssaldo. Her voordelig begrotingssaldo valt hierbij vrij in het jaarresultaat 2020.

Blote Eigendommen
In 2020 zijn meer blote eigendommen verkocht dan geraamd in de begroting.

Vergunningen Infrastructuur  
In 2020 is KPN begonnen met de uitrol van glasvezel in Nissewaard Hierdoor zijn meer leges ontvangen.

Bouwvergunningen
Het voordeel op de bouwleges was tot en met de 2e tussenrapportage niet zichtbaar in verband met het niet opleggen van heffingen. Inmiddels heeft dit plaatsgevonden en zijn er ook nog een aantal heffingen over 2019 opgelegd.

Regiodeal (cofinanciering)
In het besluit over de Regiodeal zijn specifieke budgetten gereserveerd ten behoeve van de cofinanciering. Op deze budgetten hebben vrijwel nog geen uitgaven plaatsgevonden. De restantbudgetten 2020 zijn overgeheveld naar 2021.

Personele lasten
Op de personeelslasten is in totaal een voordelig saldo ontstaan van € 260.000. In de paragraaf bedrijfsvoering, van het jaarverslag, is een staatje opgenomen waarin de verschillen zichtbaar zijn gemaakt:

  1. Salarissen       Voordeel   € 3.820.000
  2. Inhuur          Nadeel      € 3.393.000
  3. Opbrengst personeel   Voordeel    €    191.000
  4. Voormalig personeel   Nadeel      €    212.000
  5. College & Raad      Nadeel      €      37.000

Per saldo bedraagt het saldo dan een voordelig resultaat van € 369.000. Een deel van dit voordeel is echter meegenomen in de overheveling (€ 107.000 kwaliteitsmedewerkers Wmo/Jeugd, categorie 2). Dit betekent dus voor de totaalanalyse een voordelig saldo van € 369.000 minus € 107.000 is € 262.000.

Thuiswerkregeling
In de overheveling is rekening gehouden met saldering van de personele lasten, daardoor was het overgehevelde bedrag lager dan bedoeld. Door deze post op te nemen wordt deze omissie rechtgetrokken.

Syntrophos
Op budgetten voor de kosten van Syntrophos is in de jaarrekening Nissewaard een voordeel te zien. Uit de jaarrekening van Syntrophos blijkt echter dat de kosten voor Nissewaard ten opzichte van de 2e tussenrapportage 2020 Syntrophos hoger uitvallen dan oorspronkelijk geraamd. Uit een nadere analyse blijkt dat een gedeelte van de kosten niet ten laste van de budgetten voor Syntrophos zijn gekomen maar en laste zijn gebracht van een ander budget(andere kostensoort). Daarmee wordt dit verschil verklaard.  

BIZ
In 2020 is er minder aan subsidie uitgekeerd dan aan bijdrage opgelegd. Dit wordt in 2021 verrekend.

Algemene uitkering

Analyse:

Ontvangsten voorgaande boekjaren

197.000

Begrotingsverschil

-101.000

Beschermd wonen

54.000

Vrouwenopvang en Mo/Oggz

92.000

Suppletie IU Sociaal Domein

-34.000

Maatstaven (P en Q)

-398.000

OZB waarden

-27.000

Totaal

-217.000

Ontvangsten voorgaande boekjaren
De algemene uitkering uit het gemeentefonds wordt 2 - 3 jaar na het uitkeringsjaar per beschikking vastgesteld door het ministerie van BZK. Tot die tijd vinden er nog correcties plaats. In 2020 heeft Nissewaard € 197.000 ontvangen die betrekking had op 2017 - 2019.
Begrotingsverschil
Bij het opstellen van de analyse van de algemene uitkering uit het Gemeentefonds is een verschil geconstateerd tussen de begrote stand in het softwarepakket FrontinPauw waarin het algemene uitkering beheerd wordt en de begrote stand in het financieel pakket Coda van € 101.000. Omdat het na afsluiting van het boekjaar niet meer mogelijk is om de begrote stand aan te passen leidt dit tot een analyseverschil.
Beschermd wonen, Vrouwenopvang en Mo/Oggz
De IU Beschermd wonen € 54.000, de DU Vrouwenopvang € 90.000 en de DU Mo/Oggz € 1.400 zijn iets hoger uitgevallen ten opzichte van de septembercirculaire 2020.
Suppletie IU Sociaal domein
Deze tijdelijke, negatieve correctie op de decentralisaties is bijna € 34.000 negatiever uitgevallen dan was voorzien.
Maatstafverschillen (Q en P)

Dit betreft een saldo van verschillen in hoeveelheid en waarde van diverse maatstaven.

Baropbrengsten wijkcentra
In verband met Corona zijn de wijkcentra afgelopen jaar grotendeels gesloten geweest. De baropbrengsten/opbrengsten automaten zijn daardoor achtergebleven. Dit nadeel wordt nog enigszins gecompenseerd door lagere inkopen t.b.v. de horeca.

Dotatie voorziening dubieuze handelsdebiteuren
Aan de voorziening dubieuze handelsdebiteuren moet een bedrag van € 117.404 worden toegevoegd. Dit bedrag is gebaseerd op het verschil tussen het totaal van openstaande facturen waarvan de mogelijkheid bestaat dat deze niet voldaan worden en de stand van de voorziening.

Overheveling categorie 3 (geen resultaat)
De budgetten voor Evenementen, plaatsing AED’s en Zaakgewijswerken, voor een totaalbedrag van
€ 121.396, zijn meegenomen in het overhevelingsbesluit 2020 – 2021 als categorie 3 post. Dit betekent dat deze ten laste van het resultaat komen. Geconstateerd is echter dat deze posten ook al in de overheveling vanuit 2019 hebben gezeten. Daardoor was een onttrekking aan de algemene reserve voorzien. Achteraf moet worden geconcludeerd dat voor deze posten de verkeerde categorie zijn gebruikt en hadden in categorie 1 geplaatst moeten worden.  

Herstructurering Sterrenkwartier
In het bedrag van de Overheveling 2020 -> 2021 is ook het project Herstructurering Sterrenkwartier meegenomen. Na het opstellen van het overhevelingsvoorstel zijn er nog facturen geboekt ten laste van dit project. Het bedrag dat overgeheveld is naar 2021 zal worden gecorrigeerd in de Perspectiefnota 2022. Daarnaast heeft er een correctie plaatsgevonden op de geraamde onttrekking aan de reserve Herstructurering Sterrenkwartier vanwege een foutieve mutatie bij de Overheveling 2019 -> 2020. Tenslotte zijn er al plankosten gemaakt voor Herstructurering Sterrenkwartier fase II. Over compensatie van deze plankosten moeten nog afspraken gemaakt worden met de woningcorporatie. Hierover volgt in 2021 nadere advisering.

Treasury Rente
Het tekort wordt veroorzaakt door een lagere rente op de grondexploitatie van 1,16% over de boekwaarde en het effect van de herfinanciering na de verkoop van de aandelen van Eneco.

Winstneming Kreken van Nibbeland
Winstneming Kreken van Nibbeland betreft de winstneming uit het positieve planresultaat van Kreken van Nibbeland op basis van de percentage-of-completion methode. Hierin wordt het voordelig resultaat omgerekend naar rato van de voortgang van het project (dus hoeveel van de opbrengsten en kosten zijn er gerealiseerd, ten opzichte van hoeveel er nog gerealiseerd moet worden. Uit de berekening voor het complex Kreken van Nibbeland volgt dat € 965.000 aan winst moet worden genomen.

Toename voorziening Elementen
Het complex Elementen is voor € 2,04 miljoen nadelig gemuteerd, waardoor het resultaat van het plan verslechterd. Hiervoor is een aanvullende voorziening van € 2,04 miljoen benodigd. Deze nadelige mutaties worden onder andere veroorzaakt door negatieve rente-effecten door hogere kosten met betrekking tot de openbare ruimte, extra kosten als gevolg van de noodzakelijke verankering van damwanden en het aanpassen van steenglooiïng en aangepaste grondopbrengsten Schipper en meerwerkkosten voor engineering en sloop van het voormalige Reinis-terrein.

Toename voorziening Heer & Meester
Het resultaat van het complex Heer & Meester valt per 1 januari 2020 € 340.000 negatiever uit ten opzichte van 1 januari 2019. Dit is het gevolg van een snellere verkoop van de vrije sectorkavels dan tot voor kort werd aangenomen. Hierdoor mist de gemeente een jaarlijkse verwachte grondprijsstijging van 2%, die niet wordt gecompenseerd door de eerdere rentebaten over de verkopen, omdat de rente in de grondexploitatie is berekend op 1,15%. Een snellere verkoop dan verwacht levert, ondanks een ruimtelijk wenselijk effect, een financieel nadeel op. Dit nadeel heeft in Heer & Meester een negatief effect van € 271.000. Dit bedrag moet worden opgeteld bij een negatief rente-effect van € 69.000, dat wordt veroorzaakt doordat de eindwaarde jaarlijks met 2% wordt verdisconteerd. Jaarlijks ‘groeit’ de contante waarde daardoor naar de eindwaarde, waarop het resultaat moet worden aangepast. De reeds getroffen verliesvoorziening van dit complex moet derhalve op basis van de voorschriften met € 340.000 worden verhoogd.

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54