Jaarstukken 2020

Algemeen

Leeswijzer

Leeswijzer

Leeswijzer
Dit zijn de jaarstukken 2020 van de gemeente Nissewaard. Met deze jaarstukken legt het college verantwoording af over het jaar 2020. De begroting 2020 en de bijstellingen die hierop gedurende 2020 hebben plaatsgevonden, vormen hiervoor de basis.

De jaarstukken 2020 bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Alle verplichte onderdelen van het Besluit Begroting en Verantwoording staan er in. Daarnaast is aanvullende informatie opgenomen. Met de jaarstukken eindigt de planning- en controlcyclus 2020.

De jaarstukken 2020 bestaan uit zes programma’s waarvan vijf beleidsprogramma's en één programma "overzichten", acht paragrafen en het deel financiën. De paragraaf Corona is toegevoegd. Dit gezien het zeer bijzondere jaar 2020 waarbij de coronacrisis zijn intrede deed.

De website van de jaarstukken 2020 bestaat uit de volgende vier delen:

1. Algemeen

Dit deel bestaat uit:

 • Beleidsmatige samenvatting
 • Financiële samenvatting
 • Jaarrekening in één oogopslag
 • Leden college van burgemeester en wethouders

2. Programma's

Een (beleids)programma is een samenhangende verzameling van taken, activiteiten en geldmiddelen wat gericht is op het bereiken van vooraf bepaalde maatschappelijke effecten. Elk programma bestaat uit diverse thema's. Per programma’s wordt voor elk thema ingegaan op de drie W-vragen:

 • Wat wilden we bereiken?
 • Wat hebben we daarvoor gedaan?
 • Wat heeft het gekost?

De gemeente Nissewaard heeft de volgende zes programma's:

 • Bestuur en dienstverlening
 • Schoon, heel en veilig
 • Duurzaam ontwikkelen en wonen
 • Ondernemen en ontspannen
 • Leren, participeren en ondersteunen
 • Overzichten

3. Paragrafen

Met de paragrafen wordt inzicht gegeven in de financiële positie van de gemeente. Eveneens wordt ingegaan op bedrijfsvoering, risico's, verbonden partijen en het grondbeleid. Het doel hiervan is om onderwerpen die versnipperd per programma in de begroting staan, te bundelen in één paragraaf. De paragrafen zijn dan ook programma-overstijgend.

De volgende acht paragrafen staan in de jaarstukken waarvan de eerste zeven verplicht zijn:

 • Lokale heffingen
 • Weerstandsvermogen en risicobeheer
 • Onderhoud kapitaalgoederen
 • Financiering
 • Bedrijfsvoering
 • Verbonden partijen
 • Grondbeleid
 • Corona

4. Financiën

Dit deel bestaat uit:

 • Het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten en de toelichting.
 • De uiteenzetting van de financiële positie en de toelichting.
 • De bijlage met het overzicht van de gerealiseerde baten en lasten per taakveld.
Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54