Jaarstukken 2020

Algemeen

Beleidsmatige samenvatting

Beleidsmatige samenvatting

Samen voor elkaar
Nissewaard is een geweldige plek om te wonen. Het is een plek waar je je prettig en veilig voelt, waar je kunt ontspannen, waar de leefomgeving opgeruimd is, waar je tot rust komt en waar je sociale contacten hebt. Als gemeentebestuur willen we samen keuzes maken en nieuwe wegen inslaan om Nissewaard verder vooruit te brengen naar een aantrekkelijke, vitale, toekomstbestendige woon- en werkgemeente in 2040. Het is belangrijk dat inwoners dat zien en merken. Wat het bestuur doet draagt bij aan de buitenwereld. De prioriteit ligt daarom bij het realiseren: de handen uit de mouwen, schouders eronder en het uitvoeren. Via deze beleidsmatige samenvatting brengen we u op de hoogte van wat we het afgelopen jaar gedaan hebben om onze doelen die verwoord zijn in de begroting 2020 en in het coalitieakkoord te bereiken.

Coronacrisis  
Dat de wereld in 2020 met de coronacrisis zo snel en ingrijpend zou veranderen, hadden we tijdens het vaststellen van de begroting 2020 niet kunnen voorzien. Het coronavirus dat in 2020 zijn intrede deed, heeft een enorme impact op onze samenleving, de zorg, het onderwijs, de culturele sector, de economie, op eigenlijk alles wat ons bezighoudt. De effecten van deze wereldwijde coronacrisis zijn momenteel nog niet te overzien. Naast het grote persoonlijke en zakelijke leed dat corona veroorzaakt, zien we ook de enorme veerkracht van onze lokale samenleving: onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen, inwoners en de gemeente die samen met én voor elkaar de schouders eronder zetten. Dat is heel mooi om te zien!

Binnen onze mogelijkheden hebben we onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen en inwoners ondersteund in deze moeilijke periode. Dat hebben we financieel gedaan, maar ook via andere wegen. Dat zullen we ook in 2021 blijven doen.  We hebben geprobeerd om onze ambities voor 2020 zo veel als mogelijk te realiseren. Waar dat door de coronacrisis niet mogelijk was hebben we veel dingen op een alternatieve wijze proberen te doen.

In de praktijk vergde dit flexibiliteit en begrip van alle betrokkenen. Het merendeel van de ambtelijke organisatie werkte vanaf maart thuis en ging digitaal aan de slag. De BOA's kregen er andere taken bij  en veel ouders zaten met het thuisonderwijs van de kinderen. Door veel en extra communicatie met de verschillende doelgroepen en intensief contact met zorgaanbieders, sportverenigingen, (horeca)ondernemingen en andere verenigingen konden we de lijnen kort houden en ondersteuning bieden daar waar het nodig was. In het afgelopen jaar zijn ook extra middelen beschikbaar gesteld om partners bij te staan in deze bijzondere periode. Daarnaast zijn er ook zaken door de coronacrisis noodgedwongen uitgesteld, vertraagd of hebben ze anders vorm gekregen. Denk hierbij aan evenementen, uitrol van het Sportakkoord of de voorstellingen in Theater de Stoep.

Financiën
De coronacrisis heeft uiteraard nu en in de toekomst effect op onze financiën. Tot heden hebben we de extra maatregelen, om onze maatschappelijke partners, de ondernemers, verenigingen en inwoners te ondersteunen, kunnen dekken uit de ontvangen compensatie van hogere overheden en de eerder gevormde reserve coronamaatregelen ad € 3 miljoen ten laste van de Eneco gelden.
Een financieel gezonde gemeente heeft bij het gemeentebestuur prioriteit. Het behoedzaam omgaan met de beschikbare financiële middelen blijft belangrijk. Een goede balans tussen investeren in de stad en het versterken van de gemeentelijke financiële positie is en blijft prioriteit houden.

Bestuur en dienstverlening

Nissewaard leert
Per 1 juli 2020 heeft de organisatie een nieuwe structuur. Het inrichtingsplan ‘Verbinding maakt Nissewaard Mooier’ bouwt hiermee voort op het organisatieplan ‘Nissewaard leert door!’ Ook wordt rekening gehouden met trends en ontwikkelingen die op de organisatie afkomen. Kenmerken van de organisatie zijn: integrale sturing (dus minder verkokering) en een andere manier van leiding geven én leiding ontvangen (minder hiërarchie en meer ruimte voor de medewerkers). Het centrale thema van de nieuwe organisatie is verbinding.

ICT
In het verlengde van 2019 is in 2020 ingezet op de verbetering van de ICT, de samenwerking met de regio en het Shared Service Center Syntrophos. Er wordt verder vormgegeven aan rationalisatie en harmonisatie, de I-visie is vormgegeven en de eerste resultaten zijn bereikt met de inrichting van het zaaksysteem. Verder is ingezet op kennisvergroting in onze processen door middel van Business Information Service Management Library (BISL). Dit is een raamwerk voor het uitvoeren van functioneel beheer en informatiemanagement. Dit alles heeft in november 2020 geleid tot een succesvolle migratie naar een nieuw platform. Het thuiswerken kreeg een vlucht in maart 2020 en de aanpassingen die daarvoor nodig waren zijn vlot en effectief uitgevoerd zodat het voor iedereen mogelijk werd om goed vanuit huis te werken.

Huisvesting
Door het realiseren van een eigen ingang voor Syntrophos is het voormalige Plein Werk & Inkomen naar de centrale hal (Jan Broekhuishal) van het stadhuis overgebracht. Hiermee zijn alle diensten voor onze inwoners op één plek bereikbaar. De hal heeft tegelijkertijd een eigentijdse uitstraling gekregen, passend bij de organisatie die we willen zijn.

Vervangingsopgave Accommodaties
Het maatschappelijk vastgoed van de gemeente is gezichtsbepalend voor de stad en gemeente. Denk hierbij aan stadhuis, theater, Boekenberg maar ook bijvoorbeeld sport- en wijkaccommodaties. Het biedt onderdak aan vele maatschappelijke activiteiten en faciliteert ontmoetingen en een prettige
werk- en verblijfomgeving.
Ongeveer tweederde van de accommodaties in de vastgoedportefeuille zijn ouder dan 30 jaar en een deel heeft hun maatschappelijke functie verloren. Op basis van uitvoeringplan 2 is mede daarom in 2020 een 3-tal objecten afgestoten. Daarnaast worden we geconfronteerd met grote extra uitdagingen in de komende jaren als het gaat om alle accommodaties energieneutraal te maken, CO2 te verminderen en klimaat adaptief te bouwen, circulariteit etc. In 2020 zijn de eerste stappen gezet met het verduurzamen van diverse accommodaties.
Fase 1, de verduurzaming van een dwarsdoorsnede van de portefeuille, is afgelopen jaar voor een groot deel uitgevoerd. Dit wordt de komende jaren voortgezet. Daarnaast is de aanzet gegeven om de verduurzamingsopgaven in lijn te brengen met het overkoepelend Programma Duurzaamheid. Eind van het jaar heeft dit geresulteerd in de eerste opzet van de Routekaart Verduurzaming Gemeentelijk Vastgoed tot 2050 die in 2021 definitief zal worden afgerond. Daarnaast is de richtinggevende Vastgoedstrategie opgesteld. Hiermee gaat inzicht en sturing gegeven kunnen worden op de samenstelling van de kernportefeuille van het gemeentelijk vastgoed en kunnen aan de andere kant de af te stoten objecten die hun maatschappelijke waarde verloren hebben in beeld worden gebracht. Tevens wordt daarmee de basis gelegd voor het creëren van inzicht en transparantie in de op korte en lange termijn noodzakelijke onderhoudsmiddelen. Tot slot heeft 92,5% van de geplande onderhoudswerkzaamheden plaatsgevonden in 2020.

Regionale samenwerking
Nissewaard heeft samen met de andere gemeenten op Voorne Putten, Goeree Overflakkee en de Hoeksche Waard als gebied de Zuid-Hollandse Delta de handen ineen geslagen en om zich te ontwikkelen tot  koploper in Nederland op het gebied van agrifood, toerisme en recreatie, zorg, duurzaamheid en innovatie. Dit om de aantrekkelijk en vitaliteit van het gebied, waar ruim 300.000 mensen wonen, te versterken. De eilanden hebben hiervoor een bedrag van 7,5 miljoen van het Rijk ontvangen en dragen daar zelf ook nog eens 7,5 miljoen aan bij. Rijk en regio investeren hiermee 15 miljoen in de Regio Deal Zuid-Hollandse Delta. Voor deze regiodeal is in 2020 een plan van aanpak opgesteld. De samenwerkende partijen investeren in de kwaliteit van landschap en toerisme. Onderdeel hiervan is de herstructurering van campings en recreatieterreinen om ondermijnende criminaliteit aan te pakken. Daarnaast richt deze Regio Deal zich op regionaal toegankelijk en toekomstgericht onderwijs en het verbeteren van de aansluiting van het onderwijs op de arbeidsmarkt.

Schoon, heel en veilig

Vervangingsopgave openbare ruimte
De grote dubbele vervangingsopgave is in 2020 volop van start gegaan. De grootste opgave waar we voor staan is het herstraten van de jaren negentig wijken en de reconstructies van de eerste wijken uit de groeikernperiode. In 2020 zijn 12 grootschalige onderhoudsprojecten opgestart waarvan er 9 zijn afgerond. De overige 3 zijn in uitvoering en worden in 2021 opgeleverd. Om alles te kunnen financieren is begin 2020 een meerjarig uitvoeringsprogramma opgesteld die in het investeringsprogramma van de begroting 2021-2024 is opgenomen. Afgelopen jaar zijn op basis van het uitvoeringsprogramma onder andere 19 bruggen vervangen, 17 speelplekken gerenoveerd en 4 boomvervangingsprojecten uitgevoerd. Vooraf zijn participatietrajecten doorlopen met direct omwonenden en bij het renoveren van de speelplekken zijn ook de kinderen betrokken die gebruik maken van de speelplekken. Bij al deze vervangingen worden maatregelen in het kader van klimaatadaptatie, energietransitie en circulaire economie zoveel mogelijk toegepast. Denk hierbij aan meer waterbergingscapaciteit, meer bomen en biodiversiteit, het aanbrengen van LED-verlichting in de openbare ruimte en het hergebruiken van grond en bagger.

Verkeersmaatregelen
Bij schoolomgevingen zijn maatregelen genomen ter verbetering van de verkeersveiligheid, inclusief educatie. Tevens verbeterden we het fietspadennetwerk door bijvoorbeeld het asfalteren van fietsroutes. We realiseerden functionele verbeteringen bij uitvoeringsprojecten ten aanzien van de weginrichting, verkeersveiligheid en parkeren. We behandelden meldingen van bewoners, vergunningsaanvragen en adviseerden over tijdelijke verkeersmaatregelen over bijvoorbeeld wegwerkzaamheden.

Veiligheid
Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren is de inzet op een veilig woon-, werk- en leefklimaat een belangrijke voorwaarde. Het bevorderen van veiligheid en terugdringen van overlast vormen speerpunten. Dat heeft het afgelopen jaar geresulteerd in het actieplan aanpak jeugdoverlast, samenwerking met de scholen en stevige inzet om de overlast in de buurt aan te pakken. We doen dit in een intensieve samenwerking met onze partners.
Preventief fouilleren is ingezet om het geweld met messen aan te kunnen pakken. Daarnaast is een wapeninleveractie geweest, waarbij vrijblijvend wapens ingeleverd konden worden.
Voor extra toezicht is de mobiele camera in overleg met de politie het afgelopen jaar veelvuldig ingezet. De mobiele camera is herkenbaar en zichtbaar voor iedereen.
Door de corona zijn onze gemeentelijke opsporingsambtenaren veel ingezet om de politie te ondersteuning in de handhaving van de maatregelen. Deze samenwerking met de politie heeft voor nog meer onderlinge waardering gezorgd.
Ook blijven we ons inzetten om ondermijning tegen te gaan. Ondermijning is wanneer normale voorzieningen worden gebruikt voor criminele doelen. De regisseur ondermijning is gestart met het opzetten van integrale controles, stroomlijnen van werkprocessen en aanhalen van contacten bij het RIEC. Dit heeft veel opgeleverd, waaronder het sluiten van diverse panden waardoor criminele handelingen zijn verstoord.

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Duurzaamheid

In 2020 hebben we aan tal van zaken op het gebied van duurzaamheid gewerkt. We verduurzamen onze eigen accommodaties en verschillende sportverenigingen, plaatsen laadpalen voor elektrische auto’s en leggen groen- en bloemstroken aan voor bijen. De gemeente werkt samen met Voorne-Putten Energie aan projecten van zonne- en windenergie. Samen met Reinis kijken we naar de mogelijkheden op het verminderen van ons afval. We informeren inwoners samen met de woonwijzerwinkel over wat zij kunnen doen om hun woning te verduurzamen en daardoor energie te besparing. We passen standaard LED verlichting toe bij de vervanging van openbare verlichting en de nieuwbouw is standaard gasloos.

De opgave Duurzaamheid wordt sinds 2019 programmatisch aangepakt. Met deze flexibele aanpak zijn we in staat om slagvaardig en gefocust met diverse partijen samen te werken om de strategische doelen op het gebied van Duurzaamheid dichterbij te brengen. We kunnen de antwoorden op deze opgave niet alleen beantwoorden, dit doen we samen met inwoners, maatschappelijke organisaties en ondernemers. Kansen benutten en met elkaar aan de slag!
Vanuit de bewustwordingscampagne WIJ.DOEN.GROEN brengen wij vanaf 2020 het thema duurzaamheid onder de aandacht van inwoners, ondernemers en (maatschappelijke) organisaties met het doel om bewustwording te creëren over wat zij zelf doen of kunnen doen aan duurzaamheid.

Nissewaard naar 2040
In december 2017 is het toekomstperspectief Nissewaard naar 2040 door de raad vastgesteld. Hierin zijn kansen aangegeven die kunnen bijdragen aan een schokbestendige toekomst van Nissewaard. De belangrijkste principes zijn: zorg voor meer en gevarieerde werkgelegenheid, benut het groen in Nissewaard, bouw meer gedifferentieerde woningtypes, doelend op prijs en architectuur en verbeter de bereikbaarheid. Met dit ambitieuze programma wordt ingezet op werkgelegenheid, onderwijs en ondernemerschap.

Bij nieuwe ontwikkelingen is gewerkt met een ontwikkelraamwerk.  De voorbereidingen voor de aanpak van het gebied rondom het metro- busstation Spijkenisse Centrum en de planontwikkeling van het scholengebied aan de Heijwegenlaan zijn gestart en de eerste concrete stappen zijn gezet met de ontwikkeling van het Kolkplein en de transformatie naar wonen op het Kolkplein en Blok 45.

Een praktische agenda voor het economisch vestigingsklimaat wordt in samenspel met ondernemers en onderwijs (triple helix) opgesteld. Door corona is er een tweesporenbeleid geweest in 2020. Enerzijds is er de aandacht voor de effecten van de coronacrisis en anderzijds wordt - met vertraging door de coronamaatregelen - vastgehouden aan een langere termijn visie. Met de agenda voor het economisch vestigingsklimaat zetten we in op de verbetering van het economisch- en verblijfsklimaat in het stadscentrum, de innovatie in de lokale zorgsector en de versterking van de bedrijvigheid en het onderwijs voor MBO en HBO-studenten met een link naar het Havengebied.

Onderwijshuisvesting
Nissewaard staat voor een grote vervangingsopgave voor onderwijshuisvesting van zowel primair als voortgezet onderwijs. Het afgelopen jaar zijn stappen gemaakt voor samengestelde basisscholen met een gymzaal in de wijken Sterrenkwartier, de Elementen en Schenkel. Voor Sterrenkwartier is de architect aan de slag met het ontwerp voor twee scholen en een gymzaal. Voor de wijken de Elementen en Schenkel zijn de voorbereidingen getroffen voor de aanvang van de nieuwbouw. Ook voor het voortgezet onderwijs (MY college, Penta mavo en Charles de Foucauld) is de gemeente aan de slag gegaan met de scholen voor vervangende nieuwbouw aan de Groene Kruisweg.
De plannen voor de renovatie van basisschool de Vuurvogel zijn het afgelopen jaar gemaakt. Het is de bedoeling dat deze school, samen met tien andere basisscholen, straks één van de eerste aardgasvrije scholen van Nederland is. Daarnaast is eind 2020 een onderzoek opgestart naar de mogelijke vestiging van een Pabo in de gemeente Nissewaard. Dit onderzoek wordt gedaan door onderzoeksbureau Panteia in samenwerking met de drie HBO-instellingen uit Rotterdam.

Bereikbaarheid
Om prettig te kunnen wonen, werken, ondernemen en recreëren is een goede bereikbaarheid van groot belang. De gemeente Nissewaard heeft in 2020 een regie- en trekkersrol vervuld in het onderzoek Aanpak Bereikbaarheid Voorne-Putten en Haven Rotterdam . Samen met de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, andere regiopartijen en het Rijk zijn besluiten genomen over het vervolg tijdens het Bestuurlijk Overleg MIRT eind 2020. In 2021 werken het Rijk en de regio de maatregelen verder uit.
Daarnaast gaven we in 2020, in Voorne-Putten verband, uitvoering aan de Regionale Bereikbaarheidsvisie Voorne-Putten. Onder andere verbeterden we de reisinformatie met een brugopeningsvoorspeller en voerden we een regionale verkeersmonitor uit.
Wat betreft het openbaar vervoer is er een volgende stap gezet in de voorbereiding van de renovatie van het regionaal metro-busstation Spijkenisse Centrum, en zijn diverse bestaande bushaltes omgevormd naar integraal toegankelijke bushaltes.
Op het gebied van duurzaamheid faciliteerden we elektrische laadpunten voor auto’s in woonwijken en is een project met elektrische deelscooters gestart.

Ondernemen en ontspannen

Ondernemersklimaat
Er zijn ondernemers waarbij door de coronamaatregelen het water tot over de lippen is komen te staan, met name in de retail, horeca en de evenementenbranche. In het jaar 2020 is er veel contact met de ondernemers geweest om waar mogelijk mee te denken en helpen. Er is een Taskforce opgericht om met elkaar te bepalen wat nodig is in deze crisis. In deze Taskforce zijn de Stichting BIZ Stadscentrum, Koninklijke Horeca Nederland en communicatie, vergunningen en de accountmanager stadscentrum vanuit de gemeente vertegenwoordigd. Er is een fonds in het leven geroepen door de gemeente, om naast de tegemoetkoming door het Rijk, de ondernemers ook enigszins te ondersteunen. Op initiatief van gemeente Nissewaard, hebben de Bestuurscommissie Economisch Vestigingsklimaat van de Metropoolregio Rotterdam Den Haag (MRDH), en de wethouders Economie van Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee een brandbrief geschreven aan het kabinet. De bestuurders hebben aangegeven steviger steunmaatregelen te willen voor de horeca. De gemeente hecht veel belang aan de organisatiegraad van de ondernemers in de verschillende BIZ-zen en ondernemersverenigingen en het contact met deze partijen. Het bestuur van de BIZ Halfweg-Molewatering kan haar werkzaamheden voortzetten nadat eind 2020 uit de draagvlakmeting is gebleken dat 90% voor verlenging van de BIZ, voor nog eens 5 jaar, heeft gestemd. Het nut van de BIZ Centrum heeft zich bewezen tijdens de zware Coronatijd. In 2020 is voor BIZ stadscentrum gekozen de draagvlakmeting uit te stellen naar het tweede kwartaal 2021 in verband met de coronacrisis en de grote impact voor de ondernemers in het stadscentrum.

Cultuur
Een gevarieerd en inspirerend cultuuraanbod draagt bij aan de aantrekkelijkheid van Nissewaard als gemeente om te wonen, te ontspannen of te bezoeken. De nieuwe cultuurnota 2020-2026 "In de schijnwerpers" is vastgesteld. Het onderzoek naar de positionering van het theater is afgerond.

Fysieke, mentale en sociale gezondheid
Het in januari 2020 vastgestelde jaarprogramma dat uitvoering geeft aan de beleidsdoelstellingen die zijn vertegenwoordigd in High Five (sport, cultuur, sociaal-cultureel, emancipatie, participatie, duurzaamheid en milieu- educatie, gezondheid) is door de corona beperkingen gewijzigd maar in gewijzigde vorm grotendeels uitgevoerd. Met High Five zetten we in op fysieke, mentale en sociale gezondheid. High Five beslaat een breed uitvoeringsprogramma, dat door het leggen van verbindingen in de samenleving de sociale cohesie versterkt en sociale verschillen helpt overbruggen met als doel: een gezond, gelukkig en veilig leven voor alle inwoners van Nissewaard. Dit doen we voornamelijk door een netwerk te creëren dat actief bijdraagt aan een gezonde, veilige en prettige leefomgeving voor alle inwoners. Op de jaarlijkse kick-off voor basisscholen en voortgezet onderwijs geeft het verenigingsleven onder meer sportieve workshops en krijgen leerlingen voedings- en geldlessen. We stimuleren groene schoolpleinen, een rookvrije omgeving en gezonde kantines. Sport en cultuur zijn belangrijk voor High Five. Door samenwerking maken we sport, cultuur en educatie toegankelijker voor een bredere doelgroep kinderen, ongeacht het inkomen.

Helder en gebundeld sportbeleid
In 2020 is de kadernota Sport en Bewegen vastgesteld en met verschillende lokale partijen is het Lokaal Sportakkoord vastgesteld waarin de gemeente één van de partners is. Het doel van het Lokaal Sportakkoord is om de lokale samenwerking op het gebied van sport te bevorderen en de participatie van deze lokale partijen zoals scholen en intermediairs te bewerkstelligen. Het sportgala kon begin 2020 nog fysiek gehouden worden waarin alle sportprestaties van 2019 in Nissewaard werden uitgelicht. Begin 2021 is dit op een digitale manier gebeurd voor het sportjaar 2020. Door de coronamaatregelen is heel actief en veel gecommuniceerd met sportverenigingen over de beperkingen en versoepelingen. Binnensportverenigingen werden vrijgesteld voor het betalen van de huur. Acties uit het jaarprogramma zijn grotendeels uitgevoerd, zij het in aangepaste vorm. Zo is er een kick-off geweest, zijn de snuffellessen op de basisscholen doorgegaan alsook het aanbod van de wijksportverenigingen op de scholen.

Vitale recreatiegebieden
In 2020 is een project gestart om het recreatiegebied De Bernisse verder te ontwikkelen naar een vitaal recreatiegebied. Door het doorlopen van een Placemaking traject, waarbij in samenwerking met diverse stakeholders de kansen en ambities zijn verwoord en verbeeld in het Bernisseboek, liggen er inmiddels een aantal  nieuwe initiatieven en ondernemende ideeën voor de locatie Oud-Hoenderhoek. De ontbrekende schakel voor het Fietsrondje Voorne-Putten is in 2020 gerealiseerd en gezamenlijk met de gemeenten Hoeksche Waard en Goeree-Overflakkee is de regiodeal gesloten waarbij voor verschillende pijlers, waaronder Landschap en Toerisme, een plan van aanpak is opgesteld. Er zijn daarnaast duidelijke afspraken gemaakt met het Recreatieschap Voorne-Putten en het Waterschap Hollandse Delta over de aansturing van het beheer en onderhoud van onze recreatiegebieden.

Leren, participeren en ondersteunen

Toekomstbestendigheid sociaal domein
Medio 2019 is besloten om het toekomstbestendig maken van het sociaal domein programmatisch aan te pakken voor de komende drie jaar. In 2020 is het programmaplan vastgesteld, met daarin de volgende opgaven:

  1. Thuis in de Wijk een sterkere samenleving: binnen dit thema zijn opdrachten omschreven gericht op de verbetering van communicatie met inwoners, het versterken van verenigingen en het ondersteunen van vrijwilligers, alsmede een beleidsplan voor ontmoetingslocaties binnen Nissewaard.
  2. Thuis in de Wijk meer passende algemene voorzieningen: in dit thema staan alternatieven centraal voor voorzieningen die momenteel slechts op basis van een beschikking toegankelijk zijn. De alternatieven moeten laagdrempeliger en per gebruiker goedkoper zijn dan huidige voorzieningen. Specifiek wordt dagbesteding, begeleiding en opvoedondersteuning benoemd.
  3. Integrale toegang tot ondersteuning: dit betreft de opdracht om met enkele partners samen een integrale ingang te creëren tot hulp en ondersteuning in het sociaal domein. Inwoners kunnen hier terecht voor informatie en advies en het verkennen van hun problemen en oplossingsmogelijkheden. Doel is dat meer oplossingen in het eigen netwerk of met algemene voorzieningen kunnen worden geboden in plaats van zwaardere vormen van hulp.
  4. Versterken van de gemeentelijke regierol: hierin staat het vergroten van inzicht centraal via data-analyse, cliëntervaringsonderzoeken en verbeteren van financiële prognoses en overzichten.

Thema Thuis in de Wijk
In het kader van de ontwikkeling van Thuis in de Wijk werken we samen met partijen aan een eenduidige ingang tot ondersteuning in het sociaal domein onder de naam Thuis in de Wijk.
In 2020 werden wijkanalyses Jeugd opgesteld, samen met een brede vertegenwoordiging van partners die met jeugdigen werken. Deze analyses vormen input voor verbetering en aanpassing van het aanbod in het preventieve veld. De plannen om laagdrempelige alternatieven voor dagbesteding en begeleiding te ontwikkelen, zodat er minder gebruik gemaakt hoeft te worden van geïndiceerd aanbod, konden vanwege de corona-pandemie nauwelijks worden gestart. Onder de noemer ‘Elkaar Waard’ is verder invulling gegeven aan het thema eenzaamheidsbestrijding. Eenzaamheid is een thema wat het afgelopen jaar gedurende de pandemie nog groter is geworden en waar veel aandacht voor is geweest. Onze partners en wijzelf hebben ons dagelijks ingezet om in contact te komen en te blijven met mensen die zich eenzaam voelden. Er is geïnnoveerd en er zijn alternatieven bedacht om contact toch mogelijk te maken. Tijdens de Week tegen de Eenzaamheid is hier extra bij stil gestaan. Een balkonbingo voor senioren in de zomer is een voorbeeld van een prachtig alternatief waar mensen echt blij van werden. Andere initiatieven zijn: extra belmaatjes die eenzame mensen belden voor een praatje en Social Talk via een livestream welke veel jongeren trekt.

Thema Onderwijs
Het afgelopen jaar hebben er diverse ontwikkelingen plaats gevonden. Gemeenten op Voorne-Putten en Goeree-Overflakkee en de samenwerkingsverbanden passend onderwijs Primair Onderwijs en Voortgezet Onderwijs hebben een samenwerking afgesloten voor de verbinding onderwijs, kinderopvang en jeugdhulp. De ambitie van deze samenwerking is dat kinderen, vooral kwetsbare, gewoon gebruik kunnen blijven maken van hun veilige en bekende voorzieningen: de school of de opvang in de buurt. Daarvoor is door de betrokken gemeenten en het samenwerkingsverband Kindkracht het programma Kinderogen opgesteld. Corona heeft ook veel invloed gehad op dit domein. Daarom is er een corona kernteam Voorne-Putten opgezet om een zo goed mogelijke samenwerking tot stand te brengen tussen de diverse gemeentes op de gebieden onderwijs, kinderopvang en jeugdzorg. Afgelopen zomer hebben twee zomerscholen plaatsgevonden, een voorschoolse zomerschool en een zomerschool voor het primair onderwijs. Om het thuisonderwijs mogelijk te maken, zijn laptops verstrekt. Hiermee is ingezet om onderwijsachterstanden door corona te verminderen.

Thema Maatwerk Jeugd
Het afgelopen jaar is hard gewerkt aan de 4 pijlers in het lokale netwerk: jeugdgezondheidszorg van het CJG, preventie van o.a. JOZ en Kwadraad, wijkgerichte jeugdhulp en toegang via de JOT’s en de POH’s. Ondanks Corona is het gelukt om de zorgcontinuïteit te behouden. Niet alleen door de inzet van jongerenwerk en sociaal maatschappelijk werk te vergroten, maar ook door met een herziene wijkanalyse nieuwe thema’s op te pakken, zoals het tegengaan van armoede. Dit met oog voor de effecten van Corona (zoals eenzaamheid onder jongeren). Het CJG sluit hierbij aan door hun contactmomenten te flexibiliseren, zodat meer maatwerk geleverd kan worden (ook wat betreft geboortezorg). Wat betreft JOTs en POH’s ontstaan er steeds meer kansen voor samenwerking op Voorne-Putten en Goeree Overflakkee. Dit doen we om eenduidiger afspraken te kunnen maken met alle aanbieders van specialistische jeugdhulp, maar ook om de verbinding met de jeugdbescherming te versterken.  Zo hopen we de financiële doelstellingen uit de taakstelling van de GR JR toch nog te realiseren, hoewel die door Corona onder druk staan.

Thema Maatwerk Volwassenen
We hebben de gemeentelijke regie op maatwerkondersteuning voor volwassenen versterkt, de focus lag daarbij in 2020 op betere sturing op (het gebruik van) voorzieningen. Dit hebben we gedaan middels inzet op laagdrempelige toeleiding (Thuis in de Wijk), het werken aan een integrale ingang en toegang, het verrichten van voorbereidingen om tot een goed plan van aanpak Personen met Verward gedrag te komen, het uitvoeren van het Actieplan Huishoudelijke Hulp en het opstellen van een plan van aanpak terugdringen Dak- en Thuisloosheid. Dit laatste is een vereende inspanning geweest van gemeenten, zorgaanbieders, cliënten en woningbouwcorporaties op de Zuid-Hollandse Eilanden, die heeft geleid tot een succesvolle aanvraag van incidentele middelen voor diverse projecten gericht op preventie van instroom en het versnellen van uitstroom uit de opvangvoorzieningen. Ook is gewerkt aan een betere signalering en opvolging van huiselijk geweld situaties, door een 0-meting in het lokale veld gekoppeld aan een verbeterplan, het opleiden van procesregisseurs en scholingsaanbod over de Meldcode huiselijk geweld.
Begin 2020 zijn drie accountmanagers sociaal domein gestart. Zij fungeren als eerste aanspreekpunt voor de gecontracteerde zorgaanbieders binnen de open house en voor een geselecteerde groep subsidierelaties. Eind 2020 zijn twee toezichthouders Wmo en Jeugdwet gestart. De opdracht die de toezichthouders hebben meegekregen is dat onze inwoners de zorg krijgen die ze nodig hebben. De toezichthouders richten zich op preventie en gaan het toezicht zo inrichten dat we kunnen handhaven op rechtmatigheid. Eind 2020 zijn eveneens twee Kwaliteitsmedewerkers Sociaal Domein gestart. De kwaliteitsmedewerkers richten zich op het continu bewaken, verbeteren en borgen van de kwaliteit van de interne processen ten behoeve van de dienstverlening aan de inwoners.

Thema Werk, Inkomen, Armoedebeleid en Emancipatie
Het verruimde armoedebeleid werd uitgevoerd en we ontwikkelden enkele vormen van ondersteuning in natura verder door, zoals de Rotterdampas, de samenwerking met Jeugdeducatiefonds en schuldhulpverlening voor ondernemers. We zetten ons in om meer mensen te bereiken door het verruimen van de toegang tot onze armoederegelingen. Ook bereidden we ons voor op de nieuwe Inburgeringswet die 1 januari 2022 van kracht gaat. We zetten leerlijnen binnen Voorne-Putten Werkt in, voor een betere aansluiting op de veranderende vraag vanuit de arbeidsmarkt. In 2020 is op basis van de standcijfers het aantal bijstandsuitkeringen gedaald van 2326 naar 2298 (een afname van 28). Nissewaard rolde haar status als regenbooggemeente in 2020 verder uit voor de LHTBI+ doelgroep.

Thema Volksgezondheid
In 2020 is er veel inzet gepleegd op de volksgezondheid, dit was met name voor de GGD als uitvoerende organisatie voor de bestrijding van infectieziekten wegens COVID-19. Verder is in 2020 het programma ‘Gezond in de stad’ (GIDS) voortgezet en zijn de eerste stappen gezet tot het ontwikkelen van een integraal gezondheidsbeleid voor de periode van 2021-2024. Verder hebben we tijd besteed aan het realiseren van een preventieakkoord op Voorne-Putten met de nadruk op een gezonde levensstijl en omgeving, waarin de gezonde keuze voor eten en drinken als thema centraal staat. Op het gebied van de acute zorg hebben we in 2020 voorbereidingen getroffen voor het realiseren van een nieuwe opkomstlocatie voor ambulances. Er is gestart met de integratie van een spoedpoli en de huisartsenpost in het Spijkenisse Medisch Centrum en er zijn meerdere regionale samenwerkingstrajecten tussen gemeenten en partners in het medische-zorgdomein opgestart. Ook is verder gewerkt aan het in kaart brengen van de AED's en hun beschikbaarheid.

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54