Jaarstukken 2020

Programma's

Duurzaam ontwikkelen en wonen

Kernboodschap Duurzaam ontwikkelen en wonen

Het veranderende klimaat maakt dat we met zijn allen voor een uitdaging staan. De gemeente heeft hierbij een voorbeeld rol. En die pakken we dan ook bij de ontwikkelingen op gebied van duurzaamheid. Dit betekent dat wij inspelen op grote ontwikkelingen zoals veranderingen in ons klimaat, grotere diversiteit in woon- en leefwensen en transitie naar duurzame energie en circulariteit. Naast deze ontwikkelingen die op ons afkomen, is het ook van belang om rekening te houden met de ligging van onze gemeente en de ontstaansgeschiedenis. Dit is van invloed op de keuzes bij thema's als bereikbaarheid, wonen en invulling en gebruik van onze ruimte. Hieraan willen we de komende jaren invulling geven met onze inwoners, ondernemers en andere partners.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
na wijziging

Rekening
2020

Verschil

Lasten

20.616

35.001

25.914

9.087

Baten

-16.594

-27.255

-22.522

-4.734

Saldo

4.022

7.746

3.393

4.353

Mutaties reserves

-14

-2.785

587

-3.372

Totaal programma

4.008

4.960

3.979

981

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

25.914

8,1 %

Baten

22.522

5,6 %

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54