Jaarstukken 2020

Financiën

Bijlage SiSa

Bijlage SiSa

Definitief SiSa bijlage verantwoordingsinformatie 2020 op grond van artikel 3 van de Regeling informatieverstrekking sisa - d.d. 5 februari 2021

FIN

B1

Regeling specifieke uitkering gemeentelijke hulp gedupeerden toeslagenproblematiek

Aantal gedupeerden (met overlegbare bevestigingsbrief van Belastingdienst/Toeslagen

Besteding (jaar T) van onderdelen a, b en d. (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdelen a, b en d (artikel 3)

Besteding (jaar T) van onderdeel c (artikel 3)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T) van onderdeel c (artikel 3)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: B1/01

Indicator: B1/02

Indicator: B1/03

Indicator: B1/04

Indicator: B1/05

Indicator: B1/06

0

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

BZK

C1

Regeling specifieke uitkering Reductie Energiegebruik

Totaal ontvangen bedrag beschikking

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/01

Indicator: C1/02

€ 552.000

Nee

Projectnaam/nummer per project

Besteding (jaar T) per project

Bestedingen (jaar T) komen overeen met ingediende projectplan (Ja/Nee)

Besteding (jaar T) aan afwijkingen.

Alleen invullen bij akkoord ministerie.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: C1/03

Indicator: C1/04

Indicator: C1/05

Indicator: C1/06

1

Uitreiking van laagdrempelige energiebesparende maatregelen, uitreiking woonscans en adviesgesprekken energiemaatschappijen

€ 428.968

Ja

2

Projectcoordinatie en gemeentelijke promotie

€ 64.004

Ja

Kopie projectnaam/nummer

Cumulatieve totale bestedingen (t/m jaar T)

Toelichting

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Deze indicator is bedoeld voor de tussentijdse afstemming van de juistheid en volledigheid van de verantwoordingsinformatie

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: C1/07

Indicator: C1/08

Indicator: C1/09

Indicator: C1/10

1

Uitreiking van laagdrempelige energiebesparende maatregelen, uitreiking woonscans en adviesgesprekken energiemaatschappijen

€ 428.968

Nee

2

Projectcoordinatie en gemeentelijke promotie

€ 64.004

Nee

OCW

D8

Onderwijsachterstandenbeleid 2019-2022 (OAB)

Besteding (jaar T) aan voorzieningen voor voorschoolse educatie die voldoen aan de wettelijke kwaliteitseisen (conform artikel 166, eerste lid WPO)

Besteding (jaar T) aan overige activiteiten (naast VVE) voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse taal (conform artikel 165 WPO)

Besteding (jaar T) aan afspraken over voor- en vroegschoolse educatie met bevoegde gezagsorganen van scholen, houders van kindcentra en peuterspeelzalen (conform artikel 167 WPO)

Opgebouwde reserve ultimo (jaar T-1)

Gemeenten

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: D8/01

Indicator: D8/02

Indicator: D8/03

Indicator: D8/04

€ 1.203.980

€ 351.575

€ 1.295.139

€ 1.200.849

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (lasten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Hieronder per regel één gemeente(code) selecteren en in de kolommen ernaast de verantwoordingsinformatie voor die gemeente invullen

Aan andere gemeenten (in jaar T) overgeboekte middelen (baten) uit de specifieke uitkering onderwijsachterstandenbeleid

Bedrag

Bedrag

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Indicator: D8/05

Indicator: D8/06

Indicator: D8/07

Indicator: D8/08

1

IenW

E21

Regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra 2020 – 2022

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Cofinanciering (jaar T)

Cumulatieve cofinanciering (t/m jaar T)

Project afgerond in (jaar T)? (Ja/Nee)

Is voldaan aan artikel 15 van de regeling specifieke uitkering circulaire ambachtscentra? (Ja/Nee)

Gemeenten en GR'en

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E21/01

Indicator: E21/02

Indicator: E21/03

Indicator: E21/04

Indicator: E21/05

Indicator: E21/06

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Nee

Ja

Toelichting aan welke voorwaarde(n) van artikel 15 vd regeling word(t)(en) niet voldaan? (a of/en b of/en c)? (verplicht als bij 06 Nee is ingevuld)

Aard controle n.v.t.

Indicator: E21/07

IenW

E41

Incidentele specifieke uitkering pilots financiële prikkels voor klimaatadaptatie op privaat terrein tweede tranche

Besteding (jaar T)

Cumulatieve besteding (t/m jaar T)

Eindverantwoording totale project (Ja/Nee)

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: E41/01

Indicator: E41/02

Indicator: E41/03

€ 95

€ 95

Nee

EZK

F1

Regeling aankoop woningen onder een hoogspanningsverbinding

Totale Besteding (jaar T) ten last van Rijksmiddelen (automatisch berekend)

Aard controle R

Indicator: F1/01

€ 9.776

Projectnaam/UWHS-nummer

Besteding (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen per woning

Is de bestemming gewijzigd (Ja/Nee)

Indien woning verplaatst: conform de ingediende perceelschets (Ja/Nee)

Eindverantwoording per woning (Ja/Nee)

Cumulatieve besteding ten laste van Rijksmiddelen tot en met (jaar T)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle D1

Aard controle R

Indicator: F1/02

Indicator: F1/03

Indicator: F1/04

Indicator: F1/05

Indicator: F1/06

Indicator: F1/07

1

UWHS-170083

€ 202

Ja

Nee

Nee

€ 345.906

2

UWHS-170059

€ 202

Ja

Nee

Nee

€ 906.117

3

UWHS-170041

€ 9.373

Ja

Nee

Nee

€ 678.595

4

Meeldijk 9

€ 0

Nee

Nee

Nee

€ 1.125

SZW

G2

Gebundelde uitkering op grond van artikel 69 Participatiewet_gemeentedeel 2020

Besteding (jaar T) algemene bijstand

Baten (jaar T) algemene bijstand (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAW

Baten (jaar T) IOAW (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) IOAZ

Baten (jaar T) IOAZ (exclusief Rijk)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

I.1 Participatiewet (PW)

I.1 Participatiewet (PW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.2 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers (IOAW)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

I.3 Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte gewezen zelfstandigen (IOAZ)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G2/01

Indicator: G2/02

Indicator: G2/03

Indicator: G2/04

Indicator: G2/05

Indicator: G2/06

€ 30.949.796

€ 719.090

€ 2.535.751

€ 18.958

€ 169.212

€ 1.404

Besteding (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) Bbz 2004 levensonderhoud

Baten (jaar T) WWIK (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet

Baten (jaar T) Loonkostensubsidie o.g.v. art. 10d Participatiewet (excl. Rijk)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

Gemeente

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.4 Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (levensonderhoud) (Bbz 2004)

I.6 Wet werk en inkomen kunstenaars (WWIK)

I.7 Participatiewet (PW)

I.7 Participatiewet (PW)

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G2/07

Indicator: G2/08

Indicator: G2/09

Indicator: G2/10

Indicator: G2/11

Indicator: G2/12

€ 481.528

€ 307.556

€ 0

€ 297.871

€ 0

Ja

SZW

G3

Besluit bijstandverlening zelfstandigen 2004 (exclusief levensonderhoud beginnende zelfstandigen)_gemeentedeel 2020

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (exclusief Rijk)

Baten vanwege vóór 1 januari 2020 verstrekt kapitaal (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) Bob

Baten (jaar T) Bob (exclusief Rijk)

Besteding (jaar T) uitvoerings- en onderzoekskosten artikel 56, eerste en tweede lid, Bbz 2004 (exclusief Bob)

Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) 2004

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G3/01

Indicator: G3/02

Indicator: G3/03

Indicator: G3/04

Indicator: G3/05

Indicator: G3/06

€ 27.700

€ 2.174

€ 19.764

€ 0

€ 0

€ 0

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Indicator: G3/07

Ja

SZW

G4

Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandig ondernemers (Tozo) _gemeentedeel 2020

Welke regeling betreft het?

Besteding (jaar T) levensonderhoud

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking

Baten (jaar T) levensonderhoud

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (aflossing)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking (overig)

Alle gemeenten verantwoorden hier het gemeentedeel over Tozo (jaar T), ongeacht of de gemeente in (jaar T) geen, enkele of alle taken heeft uitbesteed aan een Openbaar lichaam opgericht op grond van de Wgr

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/01

Indicator: G4/02

Indicator: G4/03

Indicator: G4/04

Indicator: G4/05

Indicator: G4/06

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

€ 3.845.229

€ 518.451

€ 71.325

€ 13.522

€ 244

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

€ 1.161.985

€ 222.764

€ 19.421

€ 572

€ 33

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

€ 1.079.168

€ 111.250

€ 431

€ 0

€ 0

Kopie regeling

Aantal besluiten levensonderhoud (jaar T)

Aantal besluiten kapitaalverstrekking (jaar T)

Totaal bedrag vorderingen levensonderhoud (jaar T) Tozo 1 (i.v.m. verstrekte voorschotten op Tozo-aanvragen levensonderhoud welke zijn ingediend vóór 22 april 2020)

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: G4/07

Indicator: G4/08

Indicator: G4/09

Indicator: G4/10

Indicator: G4/11

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

918

85

€ 135.444

Ja

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

266

44

Ja

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

257

18

Ja

Kopie regeling

Besteding (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), aflossing

Baten (jaar T) kapitaalverstrekking Tozo buitenland (gemeente Maastricht), overig

Uitvoeringskosten (jaar T) uitvoering Tozo buitenland (gemeente Maastricht)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: G4/12

Indicator: G4/13

Indicator: G4/14

Indicator: G4/15

Indicator: G4/16

1

Tozo 1 (1 mrt tot 1 juni 2020)

2

Tozo 2 (1 juni tot 1 oktober 2020)

3

Tozo 3 (1 oktober t/m 31 december 2020) 

VWS

H4

Regeling specifieke uitkering stimulering sport

Ontvangen Rijksbijdrage (jaar T)

Overig (jaar T) ten opzichte van ontvangen Rijksbijdrage - automatisch ingevuld

Gemeenten

Aard controle R.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/01

Indicator: H4/02

€ 487.148

-€ 3.567.033

Projectnaam/nummer

Totale aanvraag per project (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) Onroerende zaken (sportaccommodaties) per project ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) Roerende zaken sportbeoefening en sportstimulering per project ten laste van Rijksmiddelen

Verrekening (jaar T) overige kosten per project ten laste van Rijksmiddelen

Toelichting

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: H4/03

Indicator: H4/04

Indicator: H4/05

Indicator: H4/06

Indicator: H4/07

Indicator: H4/08

1

VOETBALCOMPLEX TOLDIJK ZUID

€ 1.384.940

€ 1.384.940

2

LTC SPIJKENISSE VELD 1 tm 10 TOPLAAG

€ 21.664

€ 21.664

3

VV SPIJKENISSE VELD 4 REN. TOPLAAG

€ 56.533

€ 56.533

4

PRC DELTA WIELERBAAN RENOVATIE TOPL.

€ 52.873

€ 52.873

5

VV SPIJKENISSE VELD 5 REN. TOPLAAG

€ 76.026

€ 76.026

6

VV SPIJKENISSE TRAPVELD REN TOPLAAG

€ 42.326

€ 42.326

7

SPORT ALGEMEEN

€ 20.773

€ 20.773

8

BTW SPORT

€ 0

€ 0

9

BUITENSPORT IJSBAAN

€ 1.086

€ 1.086

10

VOORWEG 2 (BUIT.SPORT)

€ 24.412

€ 24.412

11

SPORTPARK GULDELAND

€ 0

€ 0

12

SPORTPARK HONK EN SOFTBAL

€ 31.789

€ 31.789

13

SPORTPARK MAASWIJK

€ 235.808

€ 235.808

14

SPORTPARK OOSTBROEK

€ 165.366

€ 165.366

15

SPORTPARK DE BRUG

€ 98.506

€ 98.506

16

SPORTPARK HEKELINGEN

€ 83.739

€ 83.739

17

SPORTPARK GROENEWOUD

€ 18.981

€ 18.981

18

ATLETIEKPAD 3 (KANTOORRUIMTE)

€ 835

€ 835

19

ATLETIEKPAD 9 (KANTINE)

€ 38

€ 38

20

SPORTPOLDERWEG 7 (KANTINE/KLK)

€ 38.066

€ 38.066

21

TENNISPAD 4 (SPORTPARK)

€ 171

€ 171

22

ATLETIEKPAD 5 (KANTINE)

€ 2.064

€ 2.064

23

BUITENSPORT CONTRACT

€ 83.887

€ 83.887

24

J. WITTEVEENLAAN 1 DEN OERT

€ 184.571

€ 174.562

€ 10.009

25

VLINDERVEEN 229 (GYMZAAL)

€ 30.359

€ 28.144

€ 2.215

26

ANNE FRANKSTRAAT 26 (GYMZAAL)

€ 44.630

€ 40.019

€ 4.611

27

GERANIUMSTRAAT 31 (GYMZAAL)

€ 82.117

€ 67.417

€ 14.700

28

J. WAGENAARSTRAAT 4 (GYMZAAL)

€ 23.112

€ 19.686

€ 3.426

29

JAGERSKREEK 63 (GYMZAAL)

€ 93.838

€ 93.183

€ 655

30

KOOLZAADDREEF 22 (GYMZAAL)

€ 40.891

€ 40.010

€ 881

31

MARIA RUTGERS-HOITSEMASTR 2a GYMZAAL

€ 30.594

€ 29.842

€ 752

32

MERCURIUSSTRAAT 20 (GYMZAAL

€ 33.639

€ 31.875

€ 1.764

33

RIJNLAAN 27 (GYMZAAL)

€ 29.609

€ 28.461

€ 1.148

34

SALAMANDERVEEN 350 (GYMZAAL)

€ 35.548

€ 31.572

€ 3.976

35

VERDILAAN 194 (GYMZAAL)

€ 37.038

€ 34.823

€ 2.215

36

LENTEAKKER 5A (GYMZAAL)

€ 101.878

€ 91.736

€ 10.142

37

HUISVESTING RIVIERABAD

€ 274.941

€ 274.941

38

SPORTHAL OLYMPIA

€ 142.133

€ 136.990

€ 5.143

39

MAASWIJKWEG 50 (SPORTHAL)

€ 115.146

€ 102.611

€ 12.535

40

WITTE OLIPHANT SPORTHAL HEENVLIET

€ 23.698

€ 22.439

€ 1.259

41

BERNISSEBAD HEENVLIET

€ 11.147

€ 11.147

42

MAASWIJKWEG 104 KINDEROPVANG

€ 26.019

€ 26.019

43

IMPULS SPORT

€ 85.627

€ 85.627

44

IMPULS BREDE SPORT

€ 167.764

€ 167.764

Kopie projectnaam/nummer

Totale besteding (jaar T) per project ten lasten van Rijksmiddelen (automatische berekening)

Percentage besteed (jaar T) per project ten opzichte van aanvraag ten laste van Rijksmiddelen (automatische berekening)

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Indicator: H4/09

Indicator: H4/10

Indicator: H4/11

1

VOETBALCOMPLEX TOLDIJK ZUID

€ 1.384.940

284%

2

LTC SPIJKENISSE VELD 1 tm 10 TOPLAAG

€ 21.664

4%

3

VV SPIJKENISSE VELD 4 REN. TOPLAAG

€ 56.533

12%

4

PRC DELTA WIELERBAAN RENOVATIE TOPL.

€ 52.873

11%

5

VV SPIJKENISSE VELD 5 REN. TOPLAAG

€ 76.026

16%

6

VV SPIJKENISSE TRAPVELD REN TOPLAAG

€ 42.326

9%

7

SPORT ALGEMEEN

€ 20.773

4%

8

BTW SPORT

0%

9

BUITENSPORT IJSBAAN

€ 1.086

0%

10

VOORWEG 2 (BUIT.SPORT)

€ 24.412

5%

11

SPORTPARK GULDELAND

0%

12

SPORTPARK HONK EN SOFTBAL

€ 31.789

7%

13

SPORTPARK MAASWIJK

€ 235.808

48%

14

SPORTPARK OOSTBROEK

€ 165.366

34%

15

SPORTPARK DE BRUG

€ 98.506

20%

16

SPORTPARK HEKELINGEN

€ 83.739

17%

17

SPORTPARK GROENEWOUD

€ 18.981

4%

18

ATLETIEKPAD 3 (KANTOORRUIMTE)

€ 835

0%

19

ATLETIEKPAD 9 (KANTINE)

€ 38

0%

20

SPORTPOLDERWEG 7 (KANTINE/KLK)

€ 38.066

8%

21

TENNISPAD 4 (SPORTPARK)

€ 171

0%

22

ATLETIEKPAD 5 (KANTINE)

€ 2.064

0%

23

BUITENSPORT CONTRACT

€ 83.887

17%

24

J. WITTEVEENLAAN 1 DEN OERT

€ 184.571

38%

25

VLINDERVEEN 229 (GYMZAAL)

€ 30.359

6%

26

ANNE FRANKSTRAAT 26 (GYMZAAL)

€ 44.630

9%

27

GERANIUMSTRAAT 31 (GYMZAAL)

€ 82.117

17%

28

J. WAGENAARSTRAAT 4 (GYMZAAL)

€ 23.112

5%

29

JAGERSKREEK 63 (GYMZAAL)

€ 93.838

19%

30

KOOLZAADDREEF 22 (GYMZAAL)

€ 40.891

8%

31

MARIA RUTGERS-HOITSEMASTR 2a GYMZAAL

€ 30.594

6%

32

MERCURIUSSTRAAT 20 (GYMZAAL

€ 33.639

7%

33

RIJNLAAN 27 (GYMZAAL)

€ 29.609

6%

34

SALAMANDERVEEN 350 (GYMZAAL)

€ 35.548

7%

35

VERDILAAN 194 (GYMZAAL)

€ 37.039

8%

36

LENTEAKKER 5A (GYMZAAL)

€ 101.878

21%

37

HUISVESTING RIVIERABAD

€ 274.941

56%

38

SPORTHAL OLYMPIA

€ 142.133

29%

39

MAASWIJKWEG 50 (SPORTHAL)

€ 115.145

24%

40

WITTE OLIPHANT SPORTHAL HEENVLIET

€ 23.698

5%

41

BERNISSEBAD HEENVLIET

€ 11.147

2%

42

MAASWIJKWEG 104 KINDEROPVANG

€ 26.019

5%

43

IMPULS SPORT

€ 85.627

18%

44

IMPULS BREDE SPORT

€ 167.764

34%

VWS

H8

Regeling Sportakkoord

Besteding aanstellen sportformateur (jaar T)

Besteding uitvoering sportakkoord (jaar T)

Cumulatieve besteding aanstellen sportformateur (t/m jaar T)

Cumulatieve besteding uitvoering sportakkoord (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Gerealiseerd

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Indicator: H8/01

Indicator: H8/02

Indicator: H8/03

Indicator: H8/04

Indicator: H8/05

€ 0

€ 20.773

€ 0

€ 20.773

Nee

LNV

L5

Regiodeals 3e tranche

Betreft pijler

Besteding per pijler (jaar T) ten laste van Rijksmiddelen

Cofinanciering per pijler (jaar T)

Totale besteding per pijler (t/m jaar T)

Totale cofinanciering per pijler (t/m jaar T)

Toelichting

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Zelfstandige uitvoering (excl. SiSa tussen medeoverheden)

Als er sprake is van SiSa tussen medeoverheden. Vanaf SiSa 2021 indicatoren L5/02 + L5B/04 optellen

Als er sprake is van SiSa tussen medeoverheden. Vanaf SiSa 2021 indicatoren L5/03 + L5B/05 optellen

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L5/01

Indicator: L5/02

Indicator: L5/03

Indicator: L5/04

Indicator: L5/05

Indicator: L5/06

1

Duurzaamheid

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

2

Agrifood

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

3

Landschap en toerisme

€ 0

€ 17.250

€ 0

€ 17.250

4

Arbeidsmarkt

€ 1.220

€ 0

€ 1.220

€ 0

5

Duurzaam Partnerschap

€ 0

€ 0

€ 0

€ 0

Volledig zelfstandige uitvoering (Ja/Nee)

Totale uitvoeringskosten (t/m jaar T)

Totale compensabele BTW (t/m jaar T)

Eindverantwoording (Ja/Nee)

Inclusief uitvoering door derden

Aard controle n.v.t.

Aard controle n.v.t.

Aard controle R

Aard controle n.v.t.

Indicator: L5/07

Indicator: L5/08

Indicator: L5/09

Indicator: L5/10

Ja

€ 9.540

€ 5.882

Nee

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54