Jaarstukken 2020

Financiën

Passiva - Balans per 31 december 2020

Passiva - Balans per 31 december 2020

x € 1.000

3.

VASTE PASSIVA

31-12-20

31-12-19

3.1

Eigen vermogen

algemene reserve

70.058

9.131

bestemmingsreserves

54.513

32.352

gerealiseerd resultaat volgend uit het overzicht van baten en lasten

4.474

1.883

Totaal eigen vermogen

129.044

43.366

3.2

Voorzieningen

voor verplichtingen en verliezen

1.457

1.577

van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden

13.173

13.627

14.630

15.204

3.3

Vaste schulden met een rentetypische looptijd van > 1 jaar

binnenlandse banken en overige

financiële instellingen

224.373

240.215

ontvangen afkoopsommen erfpachtcanons

9.673

10.560

234.046

250.775

4.1

Netto vlottende schulden met een rentetypische looptijd < 1 jaar

overige kasgeldleningen

20.000

70.000

overige schulden

10.588

14.222

30.588

84.222

4.2

Overlopende passiva

opgebouwde ntb verplichtingen

13.445

10.889

ontv. Voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitk. met een spec. bestedingsdoel

4.911

1.007

overige vooruitontv. bedragen

353

848

18.709

12.744

Totaal vlottende passiva

49.297

96.967

Buiten de balans opgenomen verstrekte borg- of garantstellingen aan rechtspersonen

119.553.697

108.551.117

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54