Jaarstukken 2020

Financiën

Overzicht incidentele baten en lasten

Overzicht incidentele baten en lasten

Met de tabel incidentele baten en lasten wordt inzicht gegeven in hoeverre er sprake is van structureel en reëel financieel evenwicht. Hiermee wordt een bijdrage geleverd aan het inzicht in de financiële positie van de gemeente. Van een structureel en reëel evenwicht is sprake als de structurele lasten worden afgedekt door structurele baten. Met deze tabel wordt aangegeven in hoeverre het jaarrekeningresultaat van 2020 is samengesteld uit incidentele baten en lasten.

Bij het opstellen van de tabel incidentele baten en lasten zijn de volgende uitgangspunten
gehanteerd:
• Het betreft baten en lasten die zich voordoen in de begroting en de jaarrekening.
• Het betreft baten en lasten die zich maximaal drie jaar voordoen of waarvan de eindigheid vastligt als gevolg van een raadsbesluit of toekenningbesluit.
Het voordelige jaarrekeningresultaat 2020 bedraagt € 4,5 miljoen. In dit resultaat zijn de incidentele baten en lasten ook opgenomen.

Toelichting incidentele lasten > € 100.000

Programma 1 Bestuur - Dienstverlening

Het bedrag aan incidentele lasten ad € 165.000 betreft toekomst van burgerzaken.

Programma 2 - Schoon, heel & veilig

Het bedrag aan incidentele lasten ad € 9.803.000 bestaat uit € 2.227.000 herwaardering gebouwen en voor € 5.196.000 beheerplannen openbare ruimte.

Programma 3 - Duurzaam, ontwikkelen & wonen

Het bedrag aan incidentele lasten ad. € 20.523.000 bestaat uit € 16.698.000 grondexploitatie, voor € 763.000 afboeken blote eigendommen en voor de rest bestaat het voor het merendeel uit lasten waar een subsidie tegenover staat.

Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen

Het bedrag aan incidentele lasten ad € 850.000 bestaat uit € 453.000 Rondje Voorne-Putten en uit € 396.000 voor het merendeel uit lasten m.b.t. Theater De Stoep.

Programma 5 Leren, participeren & ondersteunen - Maatwerk volwassenen.

Het bedrag aan incidentele lasten ad € 16.670.000 betreft het Sociaal Domein en salarissen m.b.t. het sociaal domein.

Algemene dekkingsmiddelen

Het bedrag aan incidentele lasten ad. € 3.021.000 bestaat uit € 1.128.000 inhuurkosten, voor € 322.000 afboeken boekwaarde Korte Schenkeldijk 2, voor € 227.000 coronakosten, voor € 117.000 storting voorziening dubieuze debiteuren.

Toelichting incidentele stortingen reserves (lasten) > € 100.000

Programma 2 - Schoon, heel & veilig

Algemene reserve - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 1.750.000 betreft de storting a.g.v. de afboeking materiele vaste activa.

Beheer - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 1.563.000 betreft de storting van € 1.281.000 a.g.v. overschotten binnen de beheerbudgetten en de storting van € 282.000 uit de reserve herstructurering De Akkers (zie ook baten).

Onderwijshuisvesting - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 771.000 betreft de huisvestingverordening.

Programma 3 - Duurzaam, ontwikkelen & wonen

Algemene reserve - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 900.000 betreft de storting a.g.v. de verkoop grond Nachtegaalstraat.

Duurzaamheid - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 1.495.000 betreft de storting uit de algemene reserve.

Projecten - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 1.000.000 betreft de storting uit de algemene reserve.

Programma 5 Leren, participeren & ondersteunen

Algemene reserve - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 765.000 betreft de storting a.g.v. de decembercirculaire 2019 van het gemeentefonds (integratie SD).

Centrumtaken MO/VO - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 6.759.000 betreft de storting a.g.v. overschotten binnen de centrumtaken sociaal domein (zie ook baten).

Sociaal Domein - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 7.646.000 betreft de storting a.g.v. overschotten binnen het sociaal domein (zie ook baten).

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 81.183.000 betreft, voor € 77.052.000 de storting a.g.v. verkoop aandelen Eneco,

voor € 2.500.000 septembercirculaire van het gemeentefonds (onbestemde middelen), voor € 888.000 de storting van het begrotingssaldo 2020

en voor € 742.000 de storting van het saldo 1e tussenrapportage 2020.

Anuiteiten - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 5.250.000 betreft de storting uit de algemene reserve (PPN).

Corona - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 6.301.000 betreft voor € 3.000.000 de storting uit de algemene reserve (PPN)

en voor € 3.161.000 een storting a.g.v. de septembercirculaire 2020 van het gemeentefonds.

Nissewaard 2040 - Het bedrag aan incidentele lasten ad € 2.075.000 betreft de storting uit de algemene reserve (PPN).

Verkoopresultaat gemeentelijke gebouwen - Het bedrag aan incidentele lasten as € 537.000 betreft de storting a.g.v. de verkoop van de Schenkelweg 90 en de Korte Schenkeldijk 2.

Toelichting structurele stortingen reserves (lasten) > € 100.000

Programma 2 - Schoon, heel & veilig

Onderhoud gemeentelijke gebouwen - Het bedrag aan structurele lasten ad € 5.018.000 betreft de storting van € 5.000.000 uit de algemene reserve (PPN).

Sprtaccommodaties - Het bedrag aan structurele lasten ad € 107.000 betreft de stortinguit de reserve verduurzaming gemeentelijk gebouwen (dekking subsidie V.V. Zuidland) (zie ook baten).

Toelichting incidentele baten > € 100.000

Programma 1 Bestuur - Dienstverlening

Het bedrag aan incidentele baten ad € 125.000 betreft voor € 120.000 vrijval voorziening APPA.

Programma 2 - Schoon, heel & veilig

Het bedrag aan incidentele baten ad € 4.672.000 bestaat uit € 2.137.000 verkoop Schenkelweg 90, voor € 348.000 verkoop Aaldijk 3 en voor € 802.000 subsidies.

Programma 3 - Duurzaam, ontwikkelen & wonen - Bouwprojecten & grex

Het bedrag aan incidentele baten ad € 19.817.000 bestaat uit € 15.282.000 grondexploitatie, voor € 2.283.000 verkoop blote eigendommen en voor € 2.252.000 uit subsidies.

Programma 4 - Ondernemen & Ontspannen

Het bedrag aan incidentele baten ad € 519.000 bestaat uit € 322.000 subsidies en voor € 197.000 opbrengsten De Stoep.

Programma 5 Leren, participeren & ondersteunen

Het bedrag aan incidentele baten ad € 15.171.000 bestaat uit het sociaal domein.

Algemene dekkingsmiddelen

Het bedrag aan incidentele baten ad € 91.974.000 bestaat uit € 86.906.000 opbrengst verkoop aandelen Eneco, voor € 3.892.000 algemene uitkering vanuit het gemeentefonds oude jaren en voor € 870.000 verkoop Korte Schenkeldijk 2.

Toelichting incidentele onttrekkingen reserves (baten) > € 100.000

Programma 2 - Schoon, heel & veilig

Algemene reserve - Het bedrag aan incidentele baten ad € 5.485.000 betreft een onttrekking t.g.v. de reserve sociaal domein.

Programma 3 - Duurzaam, ontwikkelen & wonen

Algemene reserve - Het bedrag aan incidentele baten ad € 2.809.000 betreft de onttrekking t.g.v. de reserve duurzaamheid van € 1.495.000 en de onttrekking t.g.v.de reserve projecten van € 1.000.000 (PPN).

Programma 5 Leren, participeren & ondersteunen

Algemene reserve - Het bedrag aan incidentele baten ad € 5.643.000 betreft een onttrekking t.g.v. de reserve sociaal domein (PPN) en een onttrekking van € 155.000 t.g.v. gezond in de stad.

Algemene dekkingsmiddelen

Algemene reserve - Het bedrag aan incidentele baten ad € 11.409.000 betreft een onttrekking van € 3.000.000 t.g.v. de reserve corona,

een onttrekking van € 5.250.000 t.g.v. de reserve annuiteiten, een onttrekking van € 2.075.000 t.g.v. de reserve Nissewaard 2040 en een onttrekking van € 1.056.000 meicirculaire onbestemde middelen.

Corona - Het bedrag aan incidentele baten ad € 2.733.000 betreft een onttrekking ter dekking van corona gerelateerde lasten in de exploitatie.

Toelichting structurele onttrekkingen reserves (baten) > € 100.000

Programma 2 - Schoon, heel & veilig

Onderhoud gemeentelijke gebouwen - Het bedrag aan structurele baten ad € 795.000 betreft de onttrekking van € 648.000 voor de onderuitputting onderhoudskosten en de onttrekking € 147.000 t.g.v. asbestinventarisatie.

Algemene dekkingsmiddelen

Flankerend beleid - Het bedrag van structurele baten ad € 462.000 betreft de onttrekking t.g.v. regelingen t.a.v. personeel.

Rechtmatigheidtoets met betrekking tot kostenoverschrijdingen in het jaarverslag

Bij de investeringen is er geen sprake van overschrijdingen die een begrotingsonrechtmatigheid veroorzaken die meewegen in het oordeel van de accountant.

Bij de volgende investeringen is er sprake van overschrijdingen die geen begrotingsonrechtmatigheid veroorzaken:

Aanpassingen Schenkelweg 90

€ 40.039

Aanpassingen De Plint

€ 19.225

Mfa Abbenbroek

€ 13.993

Voetbalcomplex Toldijk Zuid

€ 13.694

VV Spijkenisse toplaag veld 5

€ 7.928

Reconstructie Jacob Catsstraat

€ 5.735

Renovatie De Vuurvogel

€ 2.815

Aanschaf 2e mobiele camera unit

€ 1.584

VV Zuidland kunstgrasveld 1

€ 1.149

De gerealiseerde kosten zijn hoger dan de begrote kosten. Er is geen sprake van begrotingsonrechtmatigheid. In artikel 5 lid 3 van de financiële verordening is opgenomen dat een overschrijding op investeringen lager dan € 50.000 worden geautoriseerd bij vaststelling van de jaarstukken.

Op programma 1 is een nadeel te zien van € 62.537,67. Dit wordt vooral veroorzaakt door de voorziening APPA (pensioenverplichting ten behoeve van de wethouders tegen contante waarde van de (reeds opgebouwde) toekomstige uitkeringsverplichtingen). Bij het bepalen van de voorziening, in 2020, is gebleken dat de voorziening te laag in geschat was en daardoor er maar een vrijval van € 120.000 gerealiseerd is (ingeschat was dat het nadeel wat nu te zien is van € 309.000, op de lasten, volledig gedekt zou kunnen worden door een vrijval uit de voorziening).

Onzekerheden

Binnen het sociaal domein is er een onzekerheid geconstateerd van € 739.251, dit betreft lokale inkoop WMO (zorg in natura) voor € 391.289 en voor lokale inkoop jeugdhulp (zorg in  natura) € 347.962.
Met de aanbieders is, inzake lokale inkoop, afgesproken dat indien hun productie minder dan € 75.000 bedraagt (voor de gemeente Nissewaard) er geen controleverklaring bij de gemeente aangeleverd dient te worden. Deze onzekerheden betreffen voor jeugd alleen deze aanbieders en voor WMO zijn er ook 2 aanbieders met een productie van meer dan € 75..000 die geen controleverklaring hebben aangeleverd.

Fouten
M.b.t. de EU-aanbestedingen is er een niet te corrigeren fout geconstateerd van  € 310.821,64.
Dit betreft:

  • Securitas    € 248.289,44
  • Thyssenkrupp   €   62.532,20

€ 310.821,64

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54