Jaarstukken 2020

Paragrafen

Onderhoud kapitaalgoederen

Inleiding

De gemeente Nissewaard heeft ruim 100 km2 openbare ruimte in beheer. In die ruimte vindt een groot aantal activiteiten plaats zoals wonen, werken en recreëren. Daarnaast beschikt de gemeente Nissewaard over 252 accommodaties (peildatum 1 juli 2020) in de openbare ruimte. Al deze kapitaalgoederen dienen te worden onderhouden en aan het einde van hun levensduur te worden vervangen. Gelet op de duurzaamheid (leeftijd en technische staat) van de kapitaalgoederen is continue budgettaire bewaking van middelen noodzakelijk.

Deze paragraaf, in combinatie met de onderliggende beleids- , onderhouds- en beheerplannen, geeft inzicht in de stand van onderhoud van de kapitaalgoederen.

Per 31 december 2020 gaat het om de volgende kapitaalgoederen:

Kapitaalgoed

Aantal

Gebruiksgroep

Accommodaties

53
27
37
15
48
42
12
16
             2
252

Onderwijs
Binnensport
Buitensport
Sociaal culturele objecten
Bijzondere objecten
Bedrijfsruimten/commercieel Vastgoed
Parkeervoorzieningen (gebouwd)
Werkgebouwen
Woningen
Totaal

Riolering

420 km
94 km
491

Vrijverval riolering
Persleiding en drukriolering
Gemalen en pompunits

Wegen

3.049.809 m2

    803.405 m2
   
514.415 m2

Elementenverharding
Asfaltverharding
Halfverharding

Civieltechnische kunstwerken

273
8
1.826 m
136
22

Bruggen
Tunnels
Kademuren
Trappen
Steigers

Openbare verlichting

17.533
17.994

Lichtmasten
Armaturen

Water

60.513 m1
508
103 km

Watergang
Duikers
Beschoeiing

Groen

2.894.293 m2
1.283.313 m2
31.962

Gazon
Beplanting
Solitaire bomen

Spelen

240
1.250
12

Speelplaatsen
Speelvoorzieningen
Trapvelden

Verkeer

19

Verkeersregelinstallaties

Algemeen beleidskader
Voor het opstellen van de beleids- , meerjaren onderhouds-, en beheerplannen wordt het kader gevormd door de volgende regelgeving:

  • Het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gemeenten
  • De Financiële verordening gemeente Nissewaard, 2017
  • De Nota Activabeleid, 2015

Specifieke beleidsplannen en uitvoeringsprogramma’s

  • Kadernota Accommodatiebeleid, 2013
  • Uitvoeringsprogramma II Accommodaties 2014-2018
  • Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR), 2014

Voor een uitgebreide toelichting wordt verwezen naar het programma Schoon, Heel en Veilig.

Voor de accommodaties wordt gebruik gemaakt van meerjaren onderhoudsplannen. Voor het beheer van de openbare ruimte is in 2014 is gestart met het actualiseren van beheerplannen voor de gemeente Nissewaard.

In onderstaand overzicht wordt weergegeven wat de stand van zaken is met betrekking tot de meerjaren onderhoudsplannen en de actualisatie van de beheerplannen.

Overzicht beleids-, meerjaren onderhouds- en beheerplannen begrotingsjaar 2020:

Meerjaren onderhoudsplannen/
Beheerplannen

Jaartal vaststelling

Jaartal actualisatie

Financiële vertaling
in begroting

Achterstallig onderhoud

Accommodaties

2019

Jaarlijks

Ja, vaststelling 2019

Deels

Integraal Beheerplan Openbare Ruimte (IBOR)

2014

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Niet van toepassing

Riolering & Stedelijk water

2020

2025

Ja

Nee

Wegen

2015

2020 / 2021

Ja

Nee

Civieltechnische kunstwerken

2015

2020 / 2021

Ja

Nee

Openbare verlichting

2015

2020 /2021

Ja

Nee

Spelen

2016

2020 /2021

Ja

Nee

Groen

2018

2021

Ja

Nee

Verkeer (VRI)

2017

2020 /2021

Ja

Nee

In het begin van 2020 is voor het beheer van de openbare ruimte een uitvoeringsprogramma 2020-20204 opgesteld welke is opgenomen in het investeringsschema van de begroting 2021-2024. Dit uitvoeringsprogramma wordt jaarlijks geactualiseerd.

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54