Jaarstukken 2020

Financiën

Activa - Balans per 31 december 2020

Activa - Balans per 31 december 2020

x € 1.000

1.

VASTE ACTIVA

31-12-20

31-12-19

1.1

Materiële vaste activa

Investeringen met economisch nut

228.313

233.559

Investeringen met economisch nut waarvoor ter bestrijding van de kosten een heffing kan worden geheven

34.574

32.263

Investeringen in openbare ruimte met een maatschappelijk nut

21.777

20.936

284.664

286.758

1.2

Financiële vaste activa

Geldleningen aan woningbouwcorporaties

2.000

4.500

Overige langlopende geldleningen

30.427

32.590

Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen

7.681

7.681

Overige uitzettingen van één jaar of langer

40.107

44.770

2.1

Voorraden

Onderhanden werk: bouwgrond in exploitaties

46.337

41.553

Voorziening voorraden onderhanden werk

-11.112

-8.731

Gereed product en handelsgoederen

47

44

35.271

32.866

2.2

Uitzettingen met rentetypische looptijd van < 1 jaar

vorderingen op openbare lichamen

876

615

overige vorderingen

14.945

10.103

voorziening voor overige vorderingen

-3.988

-3.624

uitzettingen in ’s Rijks schatkist met een rentetypische looptijd < 1 jaar

26.700

11.500

38.534

18.594

2.3

Overlopende activa

overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen

25.433

20.309

nog te ontv. voorschotbedragen van Europese en Nederlandse overheidslichamen voor uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel

1.270

1.379

26.703

21.689

2.4

Liquide middelen

Kassaldi

22

29

Banksaldi

1.716

1.606

1.737

1.635

Totaal vlottende activa

102.245

74.784

TOTAAL ACTIVA

427.017

406.312

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54