Jaarstukken 2020

Programma's

Overzichten

Kernboodschap Overzichten

Overzichten is, conform de BBV, een verplicht onderdeel van de begroting. Aangezien het een bijzonder programma is, heeft het zijn eigen indeling en worden de drie W-vragen niet beantwoord.
In dit programma worden de inkomsten en uitgaven toegelicht die niet direct aan de andere programma’s zijn toe te rekenen. Het gaat hier hoofdzakelijk om uitgaven ten behoeve van de ondersteuning van de organisatie, inkomsten als gevolg van lokale heffingen, algemene uitkeringen, saldo financieringsfunctie en algemene middelen.

Financiën

(bedragen x € 1.000)

Begroting
2020

Begroting
na wijziging

Rekening
2020

Verschil

Lasten

31.930

44.311

43.130

1.181

Baten

-191.047

-289.623

-291.164

1.541

Saldo

-159.117

-245.312

-248.034

2.723

Mutaties reserves

-778

78.843

80.318

-1.476

Totaal programma

-159.895

-166.469

-167.716

1.247

Lasten & baten

Bedragen x € 1.000

Lasten

43.130

13,5 %

Baten

291.164

71,9 %

Deze pagina is gebouwd op 08/02/2021 14:07:28 met de export van 08/02/2021 13:40:54